دیابت نوع یک علل هایپرگلیسمی

علل هایپرگلیسمی

علل هایپرگلیسمی

ممکن است شما بیش از مقدار نیاز، غذا خورده باشید یا تحرّک بدنتان کم‌تر از مقدار مورد نیاز بوده است.

عوامل زیر می‌تواند موجب افزایش قند خون شود:
  • اگر مبتلا به دیابت نوع یک هستید؛ ممکن است انسولین کافی تزریق نکرده باشید.
  • اگر مبتلا به دیابت نوع 2 هستید؛ ممکن است انسولین کافی وجود داشته باشد امّا بدن نتواند از آن استفاده نماید.
  • ممکن است شما بیش از مقدار نیاز، غذا خورده باشید یا تحرّک بدنتان کم‌تر از مقدار مورد نیاز بوده است.
  • شما در استرس یک بیماری مانند سرماخوردگی قرار گرفته باشید.
  • شما ممکن است در یک استرس روحی مانند درگیری خانوادگی یا استرس مدرسه قرار گرفته باشید.