سوالات متداول هنگامی که با یک گروه کاری به مأموریت‌هایی می‌رویم که نمی‌توانم همراه خود سرنگ، گلوکومتر و شیشه‌ی انسولین ببرم چگونه هنگام نهار قند خونم را اندازه بگیرم و انسولین بزنم؟

هنگامی که با یک گروه کاری به مأموریت‌هایی می‌رویم که نمی‌توانم همراه خود سرنگ، گلوکومتر و شیشه‌ی انسولین ببرم چگونه هنگام نهار قند خونم را اندازه بگیرم و انسولین بزنم؟

هنگامی که با یک گروه کاری به مأموریت‌هایی می‌رویم که نمی‌توانم همراه خود سرنگ، گلوکومتر و شیشه‌ی انسولین ببرم چگونه هنگام نهار قند خونم را اندازه بگیرم و انسولین بزنم؟

در این‌گونه موارد می‌توانید از گلوکومترهایی که مانند یک خودکار است و انسولین‌های قلمی استفاده کنید.

در این‌گونه موارد می‌توانید از گلوکومترهایی که مانند یک خودکار است و انسولین‌های قلمی استفاده کنید. این‌ها را همانند ابزار کار، در درون جیب لباس کار خود بگذارید و در زمان‌ ناهار خوردن از آن‌ها استفاده کنید. استفاده از انسولین‌های قلمی بسیار راحت است و به حمل شیشه‌ی انسولین و سرنگ نیاز ندارید.