سوالات متداول اگر قند خون خود را به طور منظم اندازه‌ بگیرم، آیا باز هم نیاز است آزمایش AC را انجام دهم؟

اگر قند خون خود را به طور منظم اندازه‌ بگیرم، آیا باز هم نیاز است آزمایش AC را انجام دهم؟

اگر قند خون خود را به طور منظم اندازه‌ بگیرم، آیا باز هم نیاز است آزمایش AC را انجام دهم؟

A/Cمعدل قند خون شما را در سه ماه گذشته نشان می‌دهد ولی آزمایش قند، قند شما را در لحظه‌ی زمان نشان می‌دهد.

 A/Cمعدل قند خون شما را در سه ماه گذشته نشان می‌دهد ولی آزمایش قند، قند شما را در لحظه‌ی زمان نشان می‌دهد. به عبارتی آزمایش قند همانند گرفتن عکس از یک منظره است که وضعیت آن منظره را در یک لحظه نشان می‌دهد. A/C همانند گرفتن فیلم از یک منظره است. شما می‌توانید با جلو و عقب کشیدن فیلم از زمان‌های مختلف آن منظره آگاهی به دست آورید. بنابراین فیلم اطلاعات بیش‌تری در اختیار شما می‌گذارد.
اگر A/C شما 9 درصد باشد بدین معنی است که معدل قند شما در 3 ماه گذشته mg/dL 210 بوده است. متأسفانه معدل A/C دیابتی‌های آمریکا 9 درصد است. میزان A/C در افراد سالم فاقد بیماری دیابت برای 6 درصد است که معادل قند mg/dL 90 است. A/C برابر 9 درصد دیابتی‌های آمریکا را 6 درصد طبیعی مقایسه کنید. می‌توانید نتیجه بگیرید که وضعیت کنترل بیماری دیابت چندان مناسب نیست. شاید در کشور ما وضعیت از این نیز بدتر باشد ولی مطالعه‌ای در این زمینه انجام نگرفته است.
مطالعات DccT نشان داد که حتی کاهش 5/0 درصد در A/C می‌تواند در پیشگیری از عوارض بیش‌تر مؤثر باشد.
حفظ A/C برابر 6 درصد برای مدت طولانی در بیماران دیابتی بسیار مشکل است ولی باید در رسیدن به این مهم تلاش کرد و هرچه بیش‌تر A/C را به 6 درصد نزدیک‌تر کرد.