دیابت نوع دو دیابت نوع دو

دیابت نوع دو

دیابت نوع دو

در این نوع دیابت، یا بدن به اندازه‌ي کافی انسوين توليد نمی‌کند و یا سلول‌های بدن، به انسولين موجود مقاوم است.

دیابت نوع 2
دیابت نوع 2 شایع‌ترین نوع دیابت است. 
در این نوع دیابت، یا بدن به اندازه‌ي کافی انسوين توليد نمی‌کند و یا سلول‌های بدن، به انسولين موجود مقاوم است. برای این‌که سلول‌ها به توليد انرژی از گلوکز موجود قادر باشد، وجود انسولين ضروری است. وقتی شما غذا می‌خورید نشاسته‌ی موجود در آن به گلوکز تبدیل می‌شود که سوخت اصلی سلول‌های بدن را تأمین می‌کند. انسولين گلوکز را از خون به داخل سلول‌ها منتقل می‌کند. وقتی گلوکز به ورود به سلول‌ها قادر نباشد داخل خون انباشته می‌گردد و باعث به وجود آمدن عوارض دیابت می‌شود.