عوارض دیابت عوارض دیابت

عوارض دیابت

عوارض دیابت

دیابت شما را در معرض عوارض مختلفي قرار می‌دهد.

دیابت شما را در معرض عوارض مختلفي قرار می‌دهد. امّا خبر خوب این است که با درمان صحیح و تغییر در شیوه‌های زندگی، قادر خواهید بود از ايجاد این عوارض جلوگیری کنید.