اخبار تاریخ تعطیلی های مطب دکتر حبیب در سال 95

تاریخ تعطیلی های مطب دکتر حبیب در سال 95

تاریخ تعطیلی های مطب دکتر حبیب در سال 95

تاریخ تعطیلی های مطب دکتر اسدالله حبیب در سال 1395 به شرح زیر می باشد.

تاریخ تعطیلی های مطب دکتر اسدالله حبیب در سال 1395 به شرح زیر می باشد.
19 تا 26 شهریور ماه سال 1395
8 تا 12 خرداد ماه سال 1395