دیابت نوع یک ورزش در دیابت نوع یک

ورزش در دیابت نوع یک

ورزش در دیابت نوع یک

​ورزش یکی از عوامل موثر در درمان دیابت است

ورزش یکی از عوامل موثر در درمان دیابت است. علاوه بر فواید بسیار ورزش، قند خون شما نیز به خوبی به ورزش پاسخ میدهد.