دیابت نوع یک حمایت از دیابتی ها

حمایت از دیابتی ها

حمایت از دیابتی ها

حمایت روحی اگر چه در ابتدا نا‌دیده گرفته می‌شود اما تاثیر بسیار زیادی در کنترل قند خون دارد

حمایت روحی اگر چه در ابتدا نا‌دیده گرفته می‌شود اما تاثیر بسیار زیادی در کنترل قند خون دارد. ارتبا با سایر بیماران دیابتی  به خصوص آن‌هایی که شمارش کربوهیدرات‌های غذایی را بلد هستند، روزانه چندین بار قند خون خود را آزمایش می‌کنند و یا با مشکلات مختلف روحی و فیزیکی در زندگی روزمرهی خود در گیر هستند در کنترل قند خون تاثیر دارد.

اگر چه زندگی با ديابت سخت است ولی با مراقبت صحیح، تغذیه ی متعادل، ورزش و کنترل قند خونتان می‌توانید به آن‌چه می‌خواهید دست پیدا کنید.