دیابت نوع یک برای والدین و خانواده

برای والدین و خانواده

برای والدین و خانواده

دیابت بیماریی است که کل خا نواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد

دیابت بیماریی است که کل خا نواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابر این حمایت‌های والدین، برادران، خواهران  و اعضای دیگر خانواده در کنترل بیماری بسیار موثر است. دراین جا اطلاعات و منابعی در اختیار شما قرار می‌دهیم که نگرانی شما را در مورد مراقبت‌های پزشکی، هزینه‌ها و چگونگی کنترل بیماری در مدرسه بر طرف مي‌نماید.