دیابت نوع یک زندگی روزمره دیابتی ها

زندگی روزمره دیابتی ها

زندگی روزمره دیابتی ها

با کمی برنامه‌ریزی و تغيیرات، شما می‌توانید همه‌ي فعالیت‌های روزمره زندگی مانند ورزش کردن را از نو شروع نمایید.

بعد از برطرف شدن شوک اولیه‌ی ناشی از تشخیص دیابت، زندگی خانواده با بیماری تطابق پیدا می‌کند. با کمی برنامه‌ریزی و تغيیرات، شما می‌توانید همه‌ي فعالیت‌های روزمره زندگی مانند ورزش کردن را از نو شروع نمایید.

دیابت نباید کودک شما را از رسیدن به ایدآل‌های زندگی محروم نماید. تعداد زیادی ورزشکار المپیکی، فوتبالیست حرفه‌ای، نماینده‌ی کنگره، هنرپیشه‌ی سینما و ستاره‌ی پاپ مبتلا به دیابت نوع1وجود دارد.در این‌جا راهنمایي‌های اولیه براي کنترل بهتر دیابت کودک شما ارایه می‌شود.