HbA1C

HbA1C

اندازه‌گیری قند با استفاده از دستگاه گلوکومتر، نشان‌دهنده میزان قند خون شما در آن لحظه از روز است ولی A1C معدل قند خون را در 2 تا 3 ماه اخیر نشان می‌دهد.

  • A1C متوسط قند خون شما در 2 تا 3 ماه اخیر را نشان می‌دهد.
  • A1C با اندازه‌گیری درصد هموگلوبین متصل به قند مشخص می‌شود.
  • حداقل يك بار در سال و یا بیش‌تر، A1C خود را اندازه‌گیری نمایید.
  • A1C نمی‌تواند جایگزین اندازه‌گیری روزانه‌ی قند خون شود.
اندازه‌گیری قند با استفاده از دستگاه گلوکومتر، نشان‌دهنده میزان قند خون شما در آن لحظه از روز است ولی A1C معدل قند خون را در 2 تا 3 ماه اخیر نشان می‌دهد.
A1C نشان می‌دهد كه آیا به طور کلی درمان بیماری شما موفق بوده است یا خیر. به عبارت دیگر A1C نشان‌دهنده‌ي معدل کل گل زده‌ي یک بسکتبالیست به ازای هر بازی در طول یک سال است. حال ممکن است این بازیکن در یک بازی اصلاً گل نزده باشد و در بازی دیگر، 20 گل زده باشد. A1C به ما می‌گوید این بازیکن در طی 2 بازی اخیر به ازای هر بازی 10 گل زده است.