دیابت نوع یک اندازه‌گیری A1C چه محدودیت‌هایی دارد؟

اندازه‌گیری A1C چه محدودیت‌هایی دارد؟

اندازه‌گیری A1C چه محدودیت‌هایی دارد؟

​اگرچه اندازه‌گیری A1C در ارزیابی کنترل دیابت بسیار اهمیت دارد ولی جایگزین اندازه‌گیری روزانه‌ی قند خون نمی‌شود.

اگرچه اندازه‌گیری A1C در ارزیابی کنترل دیابت بسیار اهمیت دارد ولی جایگزین اندازه‌گیری روزانه‌ی قند خون نمی‌شود. شما نمی‌توانید نیاز روزانه‌ی انسولین خود را بر اساس A1C تغییر دهید، بلکه میزان تزریق روزانه‌ي انسولین، به میزان قندهای شما در همان روز بستگی دارد.