دیابت نوع یک آزمایش روزانه‌ي قند خون

آزمایش روزانه‌ي قند خون

آزمایش روزانه‌ي قند خون

اندازه‌گیری روزانه‌ی قندها، مهم‌ترین ابزار ارزیابی موفقیت درمان است.

  • دقیق‌ترین راه اندازه‌گیری قند خون، استفاده از گلوکومتر است.
  • اندازه‌گیری‌های روزانه را طبق یک جدول خاص در دفترچه‌ی خود یادداشت کنید، سپس این نتایج را با گروه پزشکی خود، مورد ارزیابی قرار دهید و در مورد میزان موفقیت درمان نتیجه‌گیری نمایید.
اندازه‌گیری روزانه‌ی قندها، مهم‌ترین ابزار ارزیابی موفقیت درمان است. این اندازه‌ها، میزان قند خون‌شما را در هر لحظه از روز نشان می‌دهد. یادداشت‌ نمودن نتايج به دست آمده در دفترچه‌ی شما، مهم و حیاتی است