دیابت نوع یک در چه شرایطی قند ادرار را آزمایش کنیم؟

در چه شرایطی قند ادرار را آزمایش کنیم؟

در چه شرایطی قند ادرار را آزمایش کنیم؟

زمانی قند ادرار را آزمایش کنید که اندازه‌گیری قند خون ممکن نیست

آزمایش قند ادرار، دقّت اندازه‌گیری قند خون را ندارد. فقط زمانی قند ادرار را آزمایش کنید که اندازه‌گیری قند خون ممکن نیست. ولی آزمایش کتون‌های ادرار در شرایطی که دیابت شما کنترل نیست و یا مبتلا به بیماری‌های دیگر نیز شده‌اید حائز اهمیت است. هر فرد دیابتی باید نحوه‌ی آزمایش کتون‌های ادرار را بداند.