دیابت نوع یک برآورد معدّل تقریبی قند خون (eAG)

برآورد معدّل تقریبی قند خون (eAG)

برآورد معدّل تقریبی قند خون (eAG)

میزان تقریبی قند خون، ایده‌ی بهتری درباره‌ي میزان کنترل بیماری به شما می‌دهد

برآورد معدل قند خون نشان می‌دهد که آیا برنامه‌های درمانی شما موفق بوده است یا خیر.
ارتباط آن با A1C چگونه است؟
میزان A1C نشان‌دهنده‌ی میزان کنترل قند خون شما در 2 تا 3 ماه اخیر است که به صورت درصد بیان می‌شود (مثلاً 7 درصد). شما با استفاده از جدول فوق و یا نرم‌افزارهایی که در اینترنت در دسترس است این درصد را به عدد تبدیل کنید. مثلاً اگر A1C شما برابر 8.5 درصد باشد؛ معدّل قند شما در 2 تا 3 ماه اخیر برابر با 197 میلی‌گرم درصد بوده است.
چرا از معدل تقریبی eAG قند خون استفاده کنیم؟
میزان تقریبی قند خون، ایده‌ی بهتری درباره‌ي میزان کنترل بیماری به شما می‌دهد. این عدد می‌تواند هم شما و هم گروه درماني شما را درباره‌ي ضرورت تغییر در برنامه‌ی درمانی راهنمایی کند.