دیابت نوع یک مراقب کودک

مراقب کودک

مراقب کودک

هر کسی که از کودک شما مراقبت می‌کند از جمله پرستار کودک و یا والدین شما، باید اصول مراقبت از کودک دیابتی و آن‌چه را باید در مواقع اورژانس انجام بدهد بداند.

هر کسی که از کودک شما مراقبت می‌کند از جمله پرستار کودک و یا والدین شما، باید اصول مراقبت از کودک دیابتی و آن‌چه را باید در مواقع اورژانس انجام بدهد بداند.
یافتن مراقب کودک
یکی از چالش‌های عمده برای والدین کودکان دیابتی، یافتن پرستاري با تجربه براي كودك است. یکی از بهترین راه‌ها ملاقات با والدین شبیه خودتان است.شما می‌توانید با این خانواده‌ها در مراسم خاص بیماران دیابتی مانند روز دیابت، ديدار نماييد. با همکاری یکدیگر می‌توانید:
  • به پرستار کودک آموزش‌های لازم را بدهید.
  • یافتن فرد با تجربه در درمان دیابت، در روزنامه‌ها اعلامیه چاپ کنید.
  • بهترین پرستار کودک کسی است که خودش مبتلا به دیابت باشد و یا برادر و یا خواهر دیابتی داشته باشد.