دیابت نوع یک میان وعده‌ کودک دیابتی

میان وعده‌ کودک دیابتی

میان وعده‌ کودک دیابتی

در مورد اهمیت خوردن غذاها و میان وعده‌ها با کودک تان صحبت نماید.

غذاهای که کودک شما دوست دارد فراهم نمایید.کودکتان را در برنامه‌ریزی غذایی و میان وعده‌ها دخالت دهید تا مطمئن شوید آن‌چه را که شما آماده می‌کنید می‌خورد. یک برنامه غذایی  ومیان وعده به پرستار کودکتان بدهید و مقدار انسولین مورد نیاز برای آن وعده‌ی غذایی رابراي او مشخص نمایيد.
اگر کوکتان از خوردن امتناع می‌کند ویا چیز دیگری طلب میکند می‌تواند از غذاهای جایگزین استفاده استفاده کند ودر صورت اشکال با شما تماس بگیرد. در مورد اهمیت خوردن غذاها و میان وعده‌ها با کودک تان صحبت نماید.