دیابت نوع یک زندگی با دیابت نوع 1

زندگی با دیابت نوع 1

زندگی با دیابت نوع 1

​اگر به شما گفته شود مبتلا به دیابت نوع 1 شده‌اید چه می‌کنید؟

اگر به شما گفته شود مبتلا به دیابت نوع 1 شده‌اید چه می‌کنید؟
درمان صحیح دیابت نوع 1 از عوامل گوناگوني شامل کنترل قند خون‌، درمان با انسولین، ورزش، تغذیه و حمایت‌های مختلف تشکیل شده است