اخبار و اعلامیه تاریخ تعطیلی های مطب دکتر حبیب در سال 96

تاریخ تعطیلی های مطب دکتر حبیب در سال 96

تاریخ تعطیلی های مطب دکتر حبیب در سال 96

تاریخ تعطیلات مطب دکتر حبیب در سال 1396 به صورت زیر می باشد

تاریخ تعطیلات مطب دکتر حبیب در سال 1396 به صورت زیر می باشد:
اردیبهشت ماه لغایت 8  اردیبهشت ماه سال 1396
18 
شهریورماه لغایت 24 شهریورماه سال 1396
26 
مهر ماه لغایت 29 مهر ماه سال 1396